Kiovig 20 gr/200 ml iv infüzyon için çözelti içeren flakon

  • FirmaEczacıbaşı Shire
  • Satış Fiyatı13.237,07 TL
  • Barkodu8681429550202
  • SGK Ödeme Farkı0,00 TL

3. KIOVIG nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

KIOVIG toplar damarlarınızdan (intravenöz yoldan) k ullanım içindir. Uygulamayı doktorunuz veya bir hemşire yapacaktır. İlacınızın dozu ve uygulama sıklı ğı sizde bu hastalığın ne amaçla kullanıldı ğına ve vücut a ğırlığınıza göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

• KIOVIG, doğrudan ya da seyreltilerek toplar damarlarınız içine uygulanır.

• Uygulama başlangıcında KIOVIG'i yavaş bir şekilde almaya başlayacaksınız. Sizin ne ölçüde rahat oldu ğunuza bağlı olarak doktorunuz uygulama hızını giderek arttır abilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda ve ergenlerde (0-18 ya ş) doz ve uygulama sıklığı değişmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıysanız ilacınız size, doktorunuzun tarafından doz ayarlaması yapılarak mümkün olan en dü şük doz ve hızda verilecektir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ karaci ğer yetmezliği:

Böbrek ve karaci ğer fonksiyon bozukluğunuz bulunuyorsa, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz ve doktorunuzun önerilerine uyunuz.

Böbrek yetmezli ğiniz varsa ilacınız size, doktorunuzun tarafından doz ayarlaması yapılarak mümkün olan en dü şük doz ve hızda verilecektir. Ayrıca düzenli olarak size bazı böbrek fonksiyon testleri de yapılacaktır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KIOVIG kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden daha fazla KIOVIG kullandıysanız kanınızın akı şkanlığı azalabilir. Bu durum özellikle, ya şlılık ya da böbrek rahatsızlı ğı gibi riskli bir durumunuz varsa ortaya çıkabilir. Yeterli miktarda sıvı almaya ve susuz ka lmamaya dikkat ediniz ve bilinen tıbbi sorunlarınız konusunda doktorunuzu bilgilendiriniz.

KIOVIG'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanm ışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KIOVIG'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız .

KIOVIG ile tedavi sonlandırıldı ğında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz KIOVIG ile tedavinizin ne kadar sürece ğini size bildirecektir. Tedaviyi kesinlikle erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamayabilirs iniz.

Eğer KIOVIG'in etkisinin çok güçlü veya zayıf oldu ğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Nasıl Kullanılır?

3. KIOVIG nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

KIOVIG toplar damarlarınızdan (intravenöz yoldan) k ullanım içindir. Uygulamayı doktorunuz veya bir hemşire yapacaktır. İlacınızın dozu ve uygulama sıklı ğı sizde bu hastalığın ne amaçla kullanıldı ğına ve vücut a ğırlığınıza göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

• KIOVIG, doğrudan ya da seyreltilerek toplar damarlarınız içine uygulanır.

• Uygulama başlangıcında KIOVIG'i yavaş bir şekilde almaya başlayacaksınız. Sizin ne ölçüde rahat oldu ğunuza bağlı olarak doktorunuz uygulama hızını giderek arttır abilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda ve ergenlerde (0-18 ya ş) doz ve uygulama sıklığı değişmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıysanız ilacınız size, doktorunuzun tarafından doz ayarlaması yapılarak mümkün olan en dü şük doz ve hızda verilecektir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ karaci ğer yetmezliği:

Böbrek ve karaci ğer fonksiyon bozukluğunuz bulunuyorsa, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz ve doktorunuzun önerilerine uyunuz.

Böbrek yetmezli ğiniz varsa ilacınız size, doktorunuzun tarafından doz ayarlaması yapılarak mümkün olan en dü şük doz ve hızda verilecektir. Ayrıca düzenli olarak size bazı böbrek fonksiyon testleri de yapılacaktır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KIOVIG kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden daha fazla KIOVIG kullandıysanız kanınızın akı şkanlığı azalabilir. Bu durum özellikle, ya şlılık ya da böbrek rahatsızlı ğı gibi riskli bir durumunuz varsa ortaya çıkabilir. Yeterli miktarda sıvı almaya ve susuz ka lmamaya dikkat ediniz ve bilinen tıbbi sorunlarınız konusunda doktorunuzu bilgilendiriniz.

KIOVIG'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanm ışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KIOVIG'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız .

KIOVIG ile tedavi sonlandırıldı ğında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz KIOVIG ile tedavinizin ne kadar sürece ğini size bildirecektir. Tedaviyi kesinlikle erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamayabilirs iniz.

Eğer KIOVIG'in etkisinin çok güçlü veya zayıf oldu ğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.