Feiba 500 u iv infüzyon için liyofilize toz içeren flakon

Güncelleme: 14 Eylül 2018
  • FirmaEczacıbaşı Shire
  • Satış Fiyatı3.841,87 TL
  • Barkodu8681429550066
  • SGK Ödeme Farkı0,00 TL

3. FEIBA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uy gulayacaktır. Doktorunuz size uygulanacak dozu ve uygulamanın hangi sıklıkta yapılacağını bireysel olarak belirlemek için sizdeki pıhtıla şma bozukluğunun şiddetini, sizdeki kanamanın nereden ve ne şiddette olduğunu ve sizin genel durumunuzu dikkate alacaktır.

FEIBA'yı her zaman için doktorunuzun söyledi ği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız her durumda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz size uygulanacak dozu ve uygulamanın hangi sıklıkta yapılaca ğını sizdeki pıhtılaşma bozukluğunun şiddetini, sizdeki kanamanın nereden ve ne şiddette olduğunu ve sizin genel durumunuzu dikkate alarak size özgü ola rak belirlemiştir. Doktorunuzca belirlenmiş bu dozajı değiştirmeyiniz ve kendisine sormadan uygulamaya son vermeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

FEIBA, ambalajı içindeki çözücüsü ile sulandırıldık tan sonra damar içine (intravenöz)

uygulanır. İlacınız doktorunuzun size uygun gördüğü doza ba ğlı olarak, vücut a ğırlığınızın her
bir kilogramı başına dakikada 2 Ünitedenhızlı olmayacak bir sürededamardan
uygulanacaktır.  

Gerekirse uygulama öncesi ürün oda sıcaklı ğı veya vücut ısısına getirilmelidir.

FEIBA, kullanmadan hemen önce sulandırılarak uygula nır. Koruyucu madde içermedi ğinden sulandırılarak kullanıma hazır hale getirilmi ş çözelti hemen kullanılmalıdır.

Bütün içerik çözünene kadar yava şca çalkalayınız. FEIBA'nın tamamen çözünmü ş olduğundan emin olunmalıdır; aksi takdirde cihazın filtresinden daha az etkin madde geçer.

Sulandırıldıktan sonra bulanık olan ya da tortu içe ren çözeltiler kullanılmamalı ve uygun bir şekilde imha edilmelidir.

Ambalajı açılmı ş ürün yeniden kullanılmamalıdır.

Yalnızca ambalajı içindeki steril enjeksiyonluk su ve cihazı kullanarak sulandırınız.

Ambalajı içindeki cihaz dı şında başka bir cihazla kullanılacaksa, en az 149 mikrometre çaplı uygun bir filtre kullanıldığından emin olunuz.

Steril bariyeri bozulan, ambalajı hasar görmü ş ya da bozulma belirtisi gösteren ürünü kullanmayınız.

Uygulamayı yapacak sağlık personeli için ilacınızı hazırlama ve uygulama talimatı bu Kullanma Talimatı'nın sonunda yer almaktadır.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

6 yaş altı çocuklardaki kullanımıyla ilgili deneyim yete rsizdir. Çocuklarda klinik duruma göre erişkinlerdeki aynı doz şeması doktorunuzca belirlenecektir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda özel kullanım durumu yoktur.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer fonksiyon testleri bozulmuş olan hastalarda aktive olmuş pıhtılaşma faktörlerinin vücuttan temizlenmesinin gecikmesinden dolayı yaygı n damar içi pıhtıla şma (DIC) gelişimi riski artar.

Eğer FEIBA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf oldu ğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FEIBA kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden daha fazla FEIBA kullandıysanız hemen doktorunuzu haberdar ediniz. FEIBA'nın aşırı dozda kullanımı tromboembolizm (kan damarları i çinde pıhtı olu şurak oluşan bu pıhtıların daha küçük damarları tıkaması), ya ygın damar içi pıhtıla şma ya da miyokard enfarktüsü gibi istenmeyen etkilerin görül me riskini arttırır. Bu istenmeyen etkilerin

görüldü ğü vakaların bazılarında vücut a ğırlığının kg'ı başına 200 üniteden yüksek dozların kullanıldığı ya da hastaların tromboembolizm açısından riskli oldukları bildirilmiştir.

Uygulama sırasında sizde aşırı dozda kullanımla ilgili bu işaretler ya da belirtiler gözlendi ğinde, uygulamaya derhal son verilerek uygun tedavisi yapılacaktır.

FEIBA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmı şsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FEIBA'yı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız .

FEIBA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

Nasıl Kullanılır?

3. FEIBA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uy gulayacaktır. Doktorunuz size uygulanacak dozu ve uygulamanın hangi sıklıkta yapılacağını bireysel olarak belirlemek için sizdeki pıhtıla şma bozukluğunun şiddetini, sizdeki kanamanın nereden ve ne şiddette olduğunu ve sizin genel durumunuzu dikkate alacaktır.

FEIBA'yı her zaman için doktorunuzun söyledi ği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız her durumda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz size uygulanacak dozu ve uygulamanın hangi sıklıkta yapılaca ğını sizdeki pıhtılaşma bozukluğunun şiddetini, sizdeki kanamanın nereden ve ne şiddette olduğunu ve sizin genel durumunuzu dikkate alarak size özgü ola rak belirlemiştir. Doktorunuzca belirlenmiş bu dozajı değiştirmeyiniz ve kendisine sormadan uygulamaya son vermeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

FEIBA, ambalajı içindeki çözücüsü ile sulandırıldık tan sonra damar içine (intravenöz)

uygulanır. İlacınız doktorunuzun size uygun gördüğü doza ba ğlı olarak, vücut a ğırlığınızın her
bir kilogramı başına dakikada 2 Ünitedenhızlı olmayacak bir sürededamardan
uygulanacaktır.  

Gerekirse uygulama öncesi ürün oda sıcaklı ğı veya vücut ısısına getirilmelidir.

FEIBA, kullanmadan hemen önce sulandırılarak uygula nır. Koruyucu madde içermedi ğinden sulandırılarak kullanıma hazır hale getirilmi ş çözelti hemen kullanılmalıdır.

Bütün içerik çözünene kadar yava şca çalkalayınız. FEIBA'nın tamamen çözünmü ş olduğundan emin olunmalıdır; aksi takdirde cihazın filtresinden daha az etkin madde geçer.

Sulandırıldıktan sonra bulanık olan ya da tortu içe ren çözeltiler kullanılmamalı ve uygun bir şekilde imha edilmelidir.

Ambalajı açılmı ş ürün yeniden kullanılmamalıdır.

Yalnızca ambalajı içindeki steril enjeksiyonluk su ve cihazı kullanarak sulandırınız.

Ambalajı içindeki cihaz dı şında başka bir cihazla kullanılacaksa, en az 149 mikrometre çaplı uygun bir filtre kullanıldığından emin olunuz.

Steril bariyeri bozulan, ambalajı hasar görmü ş ya da bozulma belirtisi gösteren ürünü kullanmayınız.

Uygulamayı yapacak sağlık personeli için ilacınızı hazırlama ve uygulama talimatı bu Kullanma Talimatı'nın sonunda yer almaktadır.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

6 yaş altı çocuklardaki kullanımıyla ilgili deneyim yete rsizdir. Çocuklarda klinik duruma göre erişkinlerdeki aynı doz şeması doktorunuzca belirlenecektir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda özel kullanım durumu yoktur.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer fonksiyon testleri bozulmuş olan hastalarda aktive olmuş pıhtılaşma faktörlerinin vücuttan temizlenmesinin gecikmesinden dolayı yaygı n damar içi pıhtıla şma (DIC) gelişimi riski artar.

Eğer FEIBA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf oldu ğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FEIBA kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden daha fazla FEIBA kullandıysanız hemen doktorunuzu haberdar ediniz. FEIBA'nın aşırı dozda kullanımı tromboembolizm (kan damarları i çinde pıhtı olu şurak oluşan bu pıhtıların daha küçük damarları tıkaması), ya ygın damar içi pıhtıla şma ya da miyokard enfarktüsü gibi istenmeyen etkilerin görül me riskini arttırır. Bu istenmeyen etkilerin

görüldü ğü vakaların bazılarında vücut a ğırlığının kg'ı başına 200 üniteden yüksek dozların kullanıldığı ya da hastaların tromboembolizm açısından riskli oldukları bildirilmiştir.

Uygulama sırasında sizde aşırı dozda kullanımla ilgili bu işaretler ya da belirtiler gözlendi ğinde, uygulamaya derhal son verilerek uygun tedavisi yapılacaktır.

FEIBA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmı şsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FEIBA'yı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız .

FEIBA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

Bu ürün SKRS E-Reçete İlaç Listesi'nde Aktif Ürünler altında yer almaktadır.