Ringer solüsyonu 1000 ml (cam şişe) setli

  • Reçete TürüNormal Reçete
  • ATC KoduB05XA30
  • Etkin MaddeElektrolitler
  • Geri Ödeme KoduA09986
  • Raf Ömrü24 ay
  • Üretim DurumuÜretiliyor

3. RİNGER SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

RİNGER SOLÜSYONU'nu hangi dozda kullanaca ğınıza doktorunuz karar verecektir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

−Uygulanacak RİNGER SOLÜSYONU miktarı ki şiye ve duruma bağlı olarak değişir. Doktorunuz ağırlığınız, yaşınız ve tıbbi durumunuza göre ne kadar R İNGER SOLÜSYONU kullanmanız gerektiğini belirleyecektir.

−Genel olarak erişkin, adölesan ve ya şlılarda 24 saatte 500 - 3000 mL, bebek ve çocuklard a ise 24 saatte bebek/çocu ğun vücut a ğırlığının her bir kilogramı başına 20-100 mL dozunda kullanılır.

−Doktorunuz RİNGER SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar sürece ğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alam azsınız.

Çözeltinin içinde yüzen parçacıkların bulunması ya da şişesinin hasarlı olduğu durumlarda size RİNGER SOLÜSYONU VER İLMEYECEKTİR.

Uygulama yolu ve metodu:

RİNGER SOLÜSYONU size bir doktor ya da hem şire tarafından uygulanır.

RİNGER SOLÜSYONU genellikle damar içine (toplar damar larınıza) ucunda iğne olan bir plastik set aracılığıyla uygulanır (intravenöz infüzyon yoluyla uygulam a). Uygulama için genellikle kolunuzdaki bir ven (toplar damar) kullanılır. Ancak doktorunuz ilacınızı ba şka yöntemlerle de uygulayabilir.

Size RİNGER SOLÜSYONU verilirken, doktorunuz kanınızdaki s odyum, potasyum, kalsiyum ve klorür düzeyleriniz ile vücudunuzdaki sıvı düzeyini izleyebilmek amacıyla bazı kan testleri yapacaktır.

Kullanılmayan çözelti atılmalıdır. Size kısmen kull anılmış bir şişede kalmış RİNGER SOLÜSYONU VER İLMEMELİDİR.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

RİNGER SOLÜSYONU çocu ğunuza uygulanacaksa, doktorunuz çocu ğunuzun ağırlığı, yaşı ve tıbbi durumuna göre ne kadar R İNGER SOLÜSYONU kullanması gerekti ğini belirleyecektir.

Yaşlılarda kullanımı:

Eğer yaşlıysanız doktorunuz vücut a ğırlığınız, yaşınız ve tıbbi durumunuza göre sizde ne kadar RİNGER SOLÜSYONU kullanması gerekti ğini belirleyecektir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaci ğer yetmezliği:

İdrar miktarının çok azaldı ğı ya da hiç idrara çıkamadı ğınız ağır bir böbrek yetmezli ğiniz varsa bu ilaç kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliğiyle ilgili ek bilgi bulunmamaktadır.

Eğer RİNGER SOLÜSYONU'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf o lduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RİNGER SOLÜSYONU kullandıysanız:

RİNGER SOLÜSYONU'nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

RİNGER SOLÜSYONU size kullanmanız gerekenden fazla uy gulanmışsa ya da uygulama çok hızlı yapılmışsa aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

-Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve şişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz) aşırı yüklenmesi

-Kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşma gibi belirtiler (parestezi)

-Kaslarda zayıflık

-Hareket edememe / felç durumu (paralizi)

-Düzensiz kalp atı şları (kalpte aritmi)

-Kalpte blok (kalp atışlarının çok yava şlaması)

-Kardiyak arrest (kalp çalı şmasının durduğu hayatı tehdit eden bir durum)

-Bilinçte bulanıklık

-İştahta azalma (anoreksi)

-Bulantı

-Kusma

-Kabızlık

-Karın ağrısı

-Kolay uyarılabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozuklukları

-Çok miktarda su içme (polidipsi)

-Normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)

-Böbreklerde kalsiyum birikimine ba ğlı böbrek hastalı ğı (nefrokalsinoz)

-Böbrek ta şları

-Koma (bilinç kaybı durumu)

-Ağızda tebeşirimsi tad

-Yüz ve boyunda kızarma

-Derideki kan damarlarında genişleme (perifik vazodilatasyon)

-Yorgunluk, bilinçte bulanıklık, uyu şukluk ve sık soluk alıp verme gibi kanınızın daha a sit hale gelmesine (asidoz) ilişkin belirtiler

Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acil en doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye ba şlanacaktır.

RİNGER SOLÜSYONU size a şırı dozda uygulanmadan önce içine ilaç katılmı şsa, bu ilaç da belirtilere yol açabilir. Görülebilecek bu belirtil er neler olduğunu ö ğrenmek için eklenen ilacın Hasta Kullanma Talimatı'na bakınız.

RİNGER SOLÜSYONU'nu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız .

RİNGER SOLÜSYONU ile tedavi sonlandırıldı ğında oluşabilecek etkiler:

Bu ilacın uygulanmasına ne zaman son verileceğine doktorunuz karar verecektir.

Bu ilacın kullanımına yönelik bu Hasta Kullanma Tal imatında bahsedilenler dışında başka sorularınız varsa doktor ya da hemşirenize sorunuz.

Nasıl Kullanılır?

3. RİNGER SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

RİNGER SOLÜSYONU'nu hangi dozda kullanaca ğınıza doktorunuz karar verecektir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

−Uygulanacak RİNGER SOLÜSYONU miktarı ki şiye ve duruma bağlı olarak değişir. Doktorunuz ağırlığınız, yaşınız ve tıbbi durumunuza göre ne kadar R İNGER SOLÜSYONU kullanmanız gerektiğini belirleyecektir.

−Genel olarak erişkin, adölesan ve ya şlılarda 24 saatte 500 - 3000 mL, bebek ve çocuklard a ise 24 saatte bebek/çocu ğun vücut a ğırlığının her bir kilogramı başına 20-100 mL dozunda kullanılır.

−Doktorunuz RİNGER SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar sürece ğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alam azsınız.

Çözeltinin içinde yüzen parçacıkların bulunması ya da şişesinin hasarlı olduğu durumlarda size RİNGER SOLÜSYONU VER İLMEYECEKTİR.

Uygulama yolu ve metodu:

RİNGER SOLÜSYONU size bir doktor ya da hem şire tarafından uygulanır.

RİNGER SOLÜSYONU genellikle damar içine (toplar damar larınıza) ucunda iğne olan bir plastik set aracılığıyla uygulanır (intravenöz infüzyon yoluyla uygulam a). Uygulama için genellikle kolunuzdaki bir ven (toplar damar) kullanılır. Ancak doktorunuz ilacınızı ba şka yöntemlerle de uygulayabilir.

Size RİNGER SOLÜSYONU verilirken, doktorunuz kanınızdaki s odyum, potasyum, kalsiyum ve klorür düzeyleriniz ile vücudunuzdaki sıvı düzeyini izleyebilmek amacıyla bazı kan testleri yapacaktır.

Kullanılmayan çözelti atılmalıdır. Size kısmen kull anılmış bir şişede kalmış RİNGER SOLÜSYONU VER İLMEMELİDİR.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

RİNGER SOLÜSYONU çocu ğunuza uygulanacaksa, doktorunuz çocu ğunuzun ağırlığı, yaşı ve tıbbi durumuna göre ne kadar R İNGER SOLÜSYONU kullanması gerekti ğini belirleyecektir.

Yaşlılarda kullanımı:

Eğer yaşlıysanız doktorunuz vücut a ğırlığınız, yaşınız ve tıbbi durumunuza göre sizde ne kadar RİNGER SOLÜSYONU kullanması gerekti ğini belirleyecektir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaci ğer yetmezliği:

İdrar miktarının çok azaldı ğı ya da hiç idrara çıkamadı ğınız ağır bir böbrek yetmezli ğiniz varsa bu ilaç kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliğiyle ilgili ek bilgi bulunmamaktadır.

Eğer RİNGER SOLÜSYONU'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf o lduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RİNGER SOLÜSYONU kullandıysanız:

RİNGER SOLÜSYONU'nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

RİNGER SOLÜSYONU size kullanmanız gerekenden fazla uy gulanmışsa ya da uygulama çok hızlı yapılmışsa aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

-Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve şişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz) aşırı yüklenmesi

-Kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşma gibi belirtiler (parestezi)

-Kaslarda zayıflık

-Hareket edememe / felç durumu (paralizi)

-Düzensiz kalp atı şları (kalpte aritmi)

-Kalpte blok (kalp atışlarının çok yava şlaması)

-Kardiyak arrest (kalp çalı şmasının durduğu hayatı tehdit eden bir durum)

-Bilinçte bulanıklık

-İştahta azalma (anoreksi)

-Bulantı

-Kusma

-Kabızlık

-Karın ağrısı

-Kolay uyarılabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozuklukları

-Çok miktarda su içme (polidipsi)

-Normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)

-Böbreklerde kalsiyum birikimine ba ğlı böbrek hastalı ğı (nefrokalsinoz)

-Böbrek ta şları

-Koma (bilinç kaybı durumu)

-Ağızda tebeşirimsi tad

-Yüz ve boyunda kızarma

-Derideki kan damarlarında genişleme (perifik vazodilatasyon)

-Yorgunluk, bilinçte bulanıklık, uyu şukluk ve sık soluk alıp verme gibi kanınızın daha a sit hale gelmesine (asidoz) ilişkin belirtiler

Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acil en doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye ba şlanacaktır.

RİNGER SOLÜSYONU size a şırı dozda uygulanmadan önce içine ilaç katılmı şsa, bu ilaç da belirtilere yol açabilir. Görülebilecek bu belirtil er neler olduğunu ö ğrenmek için eklenen ilacın Hasta Kullanma Talimatı'na bakınız.

RİNGER SOLÜSYONU'nu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız .

RİNGER SOLÜSYONU ile tedavi sonlandırıldı ğında oluşabilecek etkiler:

Bu ilacın uygulanmasına ne zaman son verileceğine doktorunuz karar verecektir.

Bu ilacın kullanımına yönelik bu Hasta Kullanma Tal imatında bahsedilenler dışında başka sorularınız varsa doktor ya da hemşirenize sorunuz.

Bu ürün SKRS E-Reçete İlaç Listesi'nde Aktif Ürünler altında yer almaktadır.